Michal Sántai


1917‒1990


Michal Sántai sa narodil v maďarskom Pitvaroši v roku 1917 Pavlovi Sántiovi a Márii, rodenej Zelmanovej. Jeho otec zabezpečoval organizáciu poľnohospodárskych prác.
Po absolvovaní ľudovej školy sa najprv vyučil pánskym krajčírom, lebo remeslo znamenalo istotu lepšieho zamestnania, ale neskôr si popri zamestnaní doplnil stredoškolské vzdelanie.
V roku 1939 narukoval do maďarskej armády. Po vojne sa v roku 1945 oženil s Máriou Rohárovou, ktorá pochádzala tiež z Pitvaroša, kde Michal od roku 1946 pracoval na Notárskom úrade.
Po presídlení do Sládkovičova pracoval najprv od roku 1947 na Daňovej správe a neskôr na Okresnom národnom výbore v Galante. V rokoch 1951–1956 pôsobil na Ústrednom akčnom výbore Slovenského národného frontu v Bratislave a potom znovu na ONV v Galante, kde od roku 1958 zastával post podpredsedu.
Na Miestnom národnom výbore v Sládkovičove pracoval v rokoch 1960 až 1977, kedy odišiel do dôchodku. Bol tajomníkom úradu a usiloval sa získať pre Sládkovičovo v rámci plánovaného hospodárstva prostriedky na investičné akcie, ktoré výrazne prispeli k rozvoju obce. Viedol úrad, ktorý sa v tých časoch potýkal s mnohými problémami, lebo prioritou strany a vlády bola vždy Galanta ako okresné mesto.
Manželia Sántaiovci vychovali tri veľmi úspešné deti – syna Michala a dcéry Máriu a Milenu.
Bol to veľmi aktívny človek, pracoval v miestej organizácii Zväzu záhradkárov, v Zväze protifašistických bojovníkov a bol funkcionárom futbalového oddielu Slavoj Sládkovičovo. Vo voľnom čase rád sadol na bicykel a vyrazil do prírody. Pokojné chvíle trávil s knihou v ruke.
V neľahkých časoch po presídlení Slovákov z Dolnej zeme bol ako úradník, ktorý mal prehľad o fungovaní úradov, mnohým nápomocný pri riešení problémov a vo funkcii tajomníka MNV prispel k rozvoju Sládkovičova.
Zdroj:
Michal Sántai, syn a archív rodiny Sántaiovcov]